Rechten en plichten

Als Registertherapeut BCZ ® ben ik verplicht mij bij de uitoefening van mijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg, in de beroepscode van de RBCZ.  
Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hierna toegelicht:

De behandelrelatie

Als therapeut ben ik verplicht mijn werk zorgvuldig te doen en je met respect te behandelen; ik mag geen misbruik maken van mijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de therapie plaatsvindt, mag ik geen overeenkomst met je sluiten waarvan ik voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding

Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden. Ik kan alleen met jouw toestemming gegevens verstrekken aan derden, waaronder de huisarts. Het is wettelijk vastgelegd dat ik als therapeut bij hoge uitzondering mijn geheimhoudingsplicht moet verbreken naar de huisarts of andere instanties. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als jij, of andere mensen in je omgeving in levensgevaar zouden komen. Dit is wettelijk vastgelegd. Ik zal dit nooit zomaar buiten jouw weten om doen, maar altijd eerst met je in gesprek gaan.

Het dossier

Als therapeut bewaar ik jouw gegevens in een elektronisch dossier. Dat zijn het intake formulier, mijn aantekeningen, eventuele rapportages en andere medische gegevens, brieven, alsook een beschrijving van de voortgang van de therapie. Het dossier is zodanig ingericht dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verzekerd. Je mag je dossier inzien en fotokopieën maken. Je hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de therapie zijn betrokken. Evenmin heb je recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van mij als behandelaar. Je mag wel iets aan je dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Je hebt het recht je dossier te laten vernietigen. Hier moet je schriftelijk om verzoeken. De administratieve gegevens over je therapie mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of belastingdienst mogelijk moet blijven. Ik deel verder geen inhoudelijke informatie met dit soort instanties.

Verklaringen

Ik geef geen verklaringen af over de behandeling, over jouw psychische of medische gesteldheid, of over de gesteldheid van anderen die invloed hebben op jouw leven. Ik volg hierin het advies van de NIP.

Ik ben ook niet bevoegd om diagnoses te stellen.

Bescherming van jouw privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld ter bescherming van je privacy. Mijn verklaring AVG kun je hier inzien.  

Plichten die je als cliënt hebt

Naast rechten, heb je ook plichten wanneer wij een behandelovereenkomst aangaan.

  • Je informeert mij zo goed mogelijk en naar waarheid over jouw situatie die met de behandeling te maken hebben;
  • Je werkt zo veel mogelijk mee aan de therapie, pleegt geen fysiek of verbaal geweld naar mij of andere personen in mijn praktijk, en in het gebouw waar mijn praktijk is gevestigd. Je respecteert mijn grenzen binnen en buiten de muren van mijn praktijk.
  • Je betaalt de facturen binnen de gestelde termijn. Zie hier de tarieven en vergoedingen. Wanneer je door omstandigheden niet op tijd kunt betalen, kunnen we daar een regeling voor treffen. Ik ga daar meestal flexibel en oplossingsgericht mee om.

Registratienummers

  • VIV-Registratienummer: 1907959
  • RBCZ licentie nummer: 190220R
  • VMBN registratienr: 2017973 (Categorie 1)
  • AGB-codes: 90064747 (vestiging) en 90105470 (therapeut)