Privacyverklaring

Download hier de pdf van de privacyverklaring

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen. In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens er bij Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness worden verwerkt en waarvoor, ook welke rechten je hebt. 

Voor wie geldt deze privacyverklaring? 

Deze privacyverklaring geldt voor alle cliënten van Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wanneer ik voor jouw zorgaanbieder waarneem. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. 

Waarom worden er door Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness persoonsgegevens verzameld? 

Om goede zorg te kunnen verlenen, worden er bij Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness persoonsgegevens van jou verzameld.

Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met je op te nemen, of indien nodig/wenselijk met derden indien je daar toestemming voor geeft (bv. verwijzer, andere betrokken hulpverleners, partner/kinderen). De rechtsgrond voor verwerking is de Wgbo.

Welke persoonsgegevens wordt er door Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness verzamelt? 

De wet verplicht zorgverleners om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd zoals resultaten van (neuro-) psychologisch of medisch onderzoek, verslagen van observaties, het behandelingsplan, verslagen van gesprekken, enzovoort. Dit zijn gegevens die nodig zijn om goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek te doen en/of rapportage op te stellen. 

Wanneer je je als cliënt aanmeld bij Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness, worden er een aantal persoonsgegevens aan je gevraagd, zoals jouw naam, woonadres, geboortedatum, gegevens van je zorgverzekering, telefoonnummer en e‐mailadres.

Wanneer je behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in jouw dossier. Hierin kunnen ook het behandelplan, contactmomenten en evt. overige cliëntgegevens opgenomen worden. 

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness maakt gebruik van een electronisch dossier. Dit dossier (via MijnDiad) is een op zichzelf staand dossier, het is niet gekoppeld aan het landelijke EPD.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wat betekent verwerken? 

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, en met elkaar in verband brengen.
Verwerken kan ook betekenen het verstrekken van gegevens aan derde partijen. 

Wat valt er onder geheimhoudingsplicht? 

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen.
Gegevens uit jouw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer je toestemming hebt gegeven aan andere instellingen of mensen voor het delen van die gegevens. Je kunt toestemming geven door een verklaring te ondertekenen.

Er worden in beginsel geen persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval dat blijkt dat je jezelf of anderen schade berokkent of wilt berokkenen. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

Alleen met jouw nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming kunnen er beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt van gesprekken die gebruikt kunnen worden voor opleidings- en supervisiedoeleinden. Geef je hiertoe toestemming, dan heb je het recht het resultaat te zien of te horen. De opname moet bij het eerstvolgende contact door jouw zorgaanbieder gewist worden, tenzij anders is afgesproken. 

Familieleden en/of contactpersonen hebben alleen recht op informatie en overleg over de behandeling als jij daarmee instemt of als je zelf niet (meer) in staat is om te kunnen beslissen. 

Welke persoonsgegevens worden er wel met derden gedeeld? 

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen of als dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Het kan wel noodzakelijk zijn dat voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld moeten worden. 

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt, zodat jouw privacy beschermd blijft.

Ik gebruik jouw gegevens om je een factuur te sturen voor de behandeling, dit zijn enkel de noodzakelijke gegevens. Op de factuur staan jouw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), je geboortedatum, je zorgverzekeraar en polisnummer en een specificatie van de behandeling. Deze persoonsgegevens zijn nodig zodat je de factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

Facturen worden bewaart voor debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Soms kan het nodig zijn om je te verwijzen naar een andere behandelaar/specialist, dan zou ik ook informatie vanuit jouw dossier moeten delen. Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens worden in dit geval verstrekt.
Ik doe dit echter enkel met jouw expliciete toestemming en verstrek alleen de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening. 

Waarnemingsregeling

In geval van langdurige afwezigheid/ziekte of overlijden van Jerome Stoel is er een waarnemingsregeling getroffen met een gelijkwaardige collega therapeut. Op deze manier blijft je dossier toegankelijk. In overleg kan de behandeling worden voortgezet door de waarnemer of een andere therapeut worden gezocht.

Welk verantwoordingsplicht heeft Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness? 

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness is een solo-praktijk. Jerome Stoel is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht AVG zullen er registers bijgehouden worden van verwerkingen en eventuele datalekken. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zal er ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen genomen worden om jouw persoonsgegevens te beschermen. 

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens – of er een vermoeden is dat dit het geval is – dan zal dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als dit incident op jouw persoonsgegevens betrekking heeft en voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op jouw rechten en vrijheden, dan wordt je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

Wat zijn jouw rechten? 

Je hebt als cliënt recht om kennis te nemen van de gegevens in jouw dossier. Je hebt recht op inzage en kunt op afspraak jouw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Vanaf 1 juli 2020 heb je het recht op elektronisch inzage in jouw dossier. Verder heb je recht op een afschrift van jouw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in jouw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden. 

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. 

Zorg er ook voor dat je wijzigingen in jouw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld jouw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kun je gewoon de praktijk mailen.
U hebt ook het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging. Indien dit het geval is kan jouw verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden. 

Mensen die niet direct bij de behandeling betrokken zijn, mogen jouw dossier niet inzien; tenzij je daar schriftelijk toestemming voor geeft. Zie ook ‘Wat valt er onder geheimhoudingsplicht?’ en
‘Welke persoonsgegevens worden er door Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness met derden gedeeld?’. Je hebt het recht dat de behandeling plaatsvindt zonder ‘derden’, zoals behandelaren in opleiding en stagiaires. 

Je hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van jouw gegevens in elektronische vorm. Indien je een van jouw rechten wil uitoefenen vraag ik je schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kun je vinden waar je een verzoek kunt indienen. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op jouw verzoek.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover contact met mij op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Lees hier meer over de klachtenregeling

Naast rechten heb je ook plichten. Meer hierover kun je lezen op de pagina rechten en plichten.

Wat zijn de rechten van een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen?

Als een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
  • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
  • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten> 20 jaar> Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult zelf meekrijgt.

Wat gebeurt er met jouw dossier na afloop van de behandeling? 

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers minstens 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en je niet langer cliënt bij Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness bent, worden de gegevens vernietigd. Indien je cliënt blijft, worden de persoonsgegevens bewaard in het kader van toekomstige behandelingen.
Je hebt het recht om uw zorgaanbieder te vragen om gegevens eerder te vernietigen. Een instelling heeft het recht vernietiging te weigeren, wanneer vernietiging andere belangen zou schaden of als de gegevens uit het dossier nodig zijn voor verdere behandeling. 

Waarom heeft Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness toestemming nodig voor de verwerking? 

Volgens de AVG mogen anderen niet zomaar persoonsgegevens van jou verwerken. Daar is een legitieme reden voor nodig. Wanneer je bij Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness in behandeling komt vraag ik jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien je niet akkoord gaat, of jouw toestemming intrekt, kan ik je echter niet goed van dienst zijn, passende zorg kan alleen geleverd worden wanneer alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien ben ik wettelijk verplicht om een medisch dossier aan te leggen om kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. 

Wijzigingen? 

Een actuele versie van het privacyverklaring wordt op de website van Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness (jeromestoel.nl) gepubliceerd onder het ‘Meer info’. Het is verstandig deze privacyverklaring tussentijds te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Vragen? 

Indien je gebruik wilt maken van een van jouw rechten of nog vragen hebt kun je contact opnemen met Jerome Stoel, hieronder staan alle contactgegevens. 

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness,
Tolweg 2G
3851 SK Ermelo 

  • Website: jeromestoel.nl
  • E-mail: info@jeromestoel.nl
  • Telefoon: 0341 239 018